Szybki kontakt
      
94 341 63 30       

MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023 w kwocie do 5000 zł

Projekt współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023.
Projekt realizowany jest w partnerstwie następujących organizacji: Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES wspólnie z Fundacją Nauka dla Środowiska, Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Fundacją Pod Aniołem.

Dla kogo ?

Młoda organizacja pozarządowa

Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotacje. Ponadto roczny przychód organizacji za poprzedni rok obrotowy nie może przekraczać 30 tys. zł.

Grupa nieformalna

Minimum 3 osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej;

Grupa samopomocowa

Dobrowolny zespół osób, którego działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa nie posiada osobowości prawnej, to wsparcie w ramach projektu przysługuje jej na zasadach określonych dla grupy nieformalnej, natomiast jeśli działa w formie organizacji pozarządowej, posiadającej osobowość prawną, to jeśli spełnia warunki przewidziane dla młodych NGO, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie;

Na co?

Za cel główny przyjmuje się zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych województwa zachodniopomorskiego w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim, który zrealizowany będzie poprzez:
  • Poprawę samoorganizacji społecznej.
  • Wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym.
  • Wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.
  • Zamierzeniem Projektu jest pomoc w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych oraz wzmocnienie potencjału młodych organizacji pozarządowych poprzez realizację ww. celów.
A
A
A
Generator wniosków NOWEFIO na lata 2021-2023